اطلاعات تماس
تلفن
۳۶۰۵۷۹۸۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۰۵۷۹۹۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۵۸۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۰۵۶۸۸۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۰۹۱۲۶۷۲۶۵۱۰ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۰۵۷۳۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۶۷۲۶۵۱۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ،مجتمع تجاری خیام ، طبقه سوم، پلاک 372

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه فروشگاه پترو نوین (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • فروشگاه پترو نوین
  • آدرس:
  • خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ،مجتمع تجاری خیام ، طبقه سوم، پلاک 372

  • :
  • ۳۶۰۵۷۹۸۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۶۰۵۷۹۹۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۵۸۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۶۰۵۶۸۸۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۰۹۱۲۶۷۲۶۵۱۰ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۶۰۵۷۳۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 اکبر ذکریایی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۶۰۵۷۹۸۷
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۶۰۵۷۳۷۸
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۶۷۲۶۵۱۰

آدرس